கருங்க்காட்டு தமிழ் கத்தோலிக்க பங்குத்த்தளத்த்தின் நிர்வாகசபை

Photo

திரு.கிறகோரி மதுரநாயகம்

(தொடர்பாளர்)Photo

திரு. எட்மெண்ட் யோசப் யேசுதாசன்